Kurzy

Cieľom každej prednášky či školenia je vytvoriť obraz o jednotlivých témach, ktoré si poslucháč vyberie. Vysvetliť problematiku základných pojmov a prejsť jednotlivými témami, s ktorými sa denne stretávame tak v osobnom ako i pracovnom živote. Každá z prednášok, okrem  odborných tém (právo nehnuteľností, obchodné právo, právo korporátne, GDPR), je interaktívna. Školitelia okrem výkladu používajú rôzne hry, testy, simulácie situácií či zadefinovanie osobnostných profilov na priblíženie obsahu výkladu.

Portfólio akadémie sme rozšírili o osobné konzultácie a ponuku organizácie a príprav konferencií, viac v sekcii novinky.
 
Kurzy ktoré ponúkame:

Obsah v základných témach, každá z tém je v rozsahu 4 hodín :

 

 1. Osobnosť – vymedzenie pojmu, teórie osobnosti, osobnostné črty, aplikácia psychológie osobnosti v manažérskej praxi.
 2. Sociálna motivácia – zdroje motivácie, motivačné činitele, typy motivácie, stimulačné prostriedky.
 3. Sociálne postoje, normy a hodnoty – vymedzenie pojmov, modely zmien, sociálne roly, hodnotové orientácie.
 4. Sociálna inteligencia – príbuzné oblasti poznania, sociálna a emocionálna inteligencia, osobnostný a psychometrický prístup, meranie, sociálna inteligencia ako manažérska kompetencia.
 5. Sociálna percepcia – teórie percepcie, determinanty ovplyvňujúce utváranie dojmu, chyby vo vnímaní a posudzovaní ľudí.
 6. Komunikácia – vymedzenie komunikačného procesu, druhy komunikácie, manažérska komunikácia, komunikačné prostriedky a formy, verbálna, neverbálna komunikácia a komunikačné taktiky.
 7. Asertivita – základné pojmy: pasivita, agresivita, manipulácia, asertivita, asertívne práva, asertívne povinnosti, asertívne reakcie, asertivita a pracovná oblasť.
 8. Sociálny konflikt – vymedzenie konfliktu, dynamika sociálneho konfliktu, riešenie sociálneho konfliktu.
 9. Stresové a záťažové situácie, spôsoby ich zvládania – vymedzenie pojmov, činitele
  vyvolávajúce stres a záťaž, dôsledky pôsobenia, zvládanie stresových a záťažových situácií, coping, syndróm vyhorenia.
 10. Vedenie a vodcovstvo – štýly vedenia a ich efektivita, prediktory úspechu v manažmente podniku, teórie vodcovstva, charizmatické vodcovstvo.
 11. Nežiaduce sociálne správanie – manipulatívne správanie, stratégie manipulácie, štýly manipulatívnej osobnosti, agresívne správanie, mobbing, bossing, prevencia, zvládanie nežiaduceho správania na pracovisku.
 12. Gender a práca – gender na pracovisku, zvládanie rodiny a kariéry, ženy manažérky.

Obsah v základných témach, každá z tém je v rozsahu 2 do 4 hodín :

 

 1. Čo je a čo nie je koučovanie (podstata koučovania a vzťahu s koučovaným, čím sa koučovanie odlišuje od mentoringu, trénerstva, konzultantstva, psychoterapie)
 2. Etika a profesionálne štandardy koučovania podľa ICF, etický kódex
 3. Ciele, princípy a predpoklady koučovania
 4. Kľúčové kompetencie kouča
 5. Proces koučovania (začiatok a podmienky spolupráce, ciele spolupráce)
 6. Základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 7. Stanovenie a formulovanie cieľa
 8. Základné koučovacie techniky a nástroje
 9. Metódy koučovania
 10. Koleso rovnováhy a integrácia hodnôt, ich vplyv na angažovanosť
 11. Koučovanie a koučovací manažérsky štýl (rozdiely koučovania a koučovacieho manažérskeho prístupu)
 12. Uplatnenie koučovania a koučovacieho manažérskeho štýlu v manažmente, prínosy, výhody koučovania

Obsah v základných témach každá z tém je v rozsahu 2 do 4 hodín :

 

 1. Stres a záťaž – definície a druhy stresov, charakteristiky a kategorizácia záťažových situácií v práci manažéra.
 2. Záťažové situácie v manažmente – klasifikácie záťažových situácií v manažmente, stupne psychickej záťaže.
 3. Coping – copingové stratégie.
 4. Spôsoby zvládania stresu – štádia stresu, stratégie zvládania stresu, maladaptívne štýly, kognitívne stratégie stresu.
 5. Konflikt – vymedzenie pojmu, zdroje konfliktov, štýly správania v konfliktných situáciách, možnosti riešenia konfliktov (autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov).
 6. Agresívne správanie na pracovisku – mobbing, bossing, obťažovanie na pracovisku, signály, stratégie, typy pomoci.
 7. Asertivita – asertívne práva a zásady, využívanie asertívnych techník v práci manažéra.
 8. Časový manažment – zlodeji času, plánovanie, delegovanie, tvorba efektívneho časového rozvrhu.
 9. Osobnostné faktory zvládania záťaže – temperament, črty osobnosti, osobnostné konštrukty súvisiace s odolnosťou voči stresu.
 10. Syndróm vyhorenia – signály vyhorenia, prevencia.
 11. Odbúravanie dôsledkov stresu, relaxácia v  práci manažéra – relaxačné techniky, druhy terapie, autoregulácia a autosugescia.
 12. Well-being a podporné správanie v manažérskej praxi – dosahovanie a upevňovanie subjektívnej pohody v práci manažéra.

Vyjednávanie je diskusia dvoch alebo viacerých strán s rôznymi prioritami, ktoré sa usilujú dospieť k vzájomnej dohode. Obchodné rokovanie predstavuje cieľavedomú komunikáciu dvoch alebo viacerých osôb s cieľom nájsť prijateľné riešenie pre všetkých zúčastnených, dohodnúť sa, uzatvoriť kontrakt. Modul v trvaní 8 hodín venuje pozornosť týmto tematickým okruhom:

 

 1. Príprava vyjednávania v podnikaní
 2. Základné stratégie a taktiky vyjednávania v podnikaní
 3. Formy a štýly vyjednávania
 4. Obchodné rokovanie s cieľom uzavrieť dohodu
 5. Ako sa správať na rokovaní, všeobecné zásady rokovania
 6. Príprava a priebeh obchodných rokovaní
 7. Typy a techniky obchodných rokovaní
 8. Štádia a realizácia obchodného rokovania
 9. Vedenie obchodného rozhovoru
 10. Odporúčania

 1. Katastrálny zákon
  • Vysvetlenie pojmov
  • Rozsah a predmet úpravy
  • Základné vymedzenia a charakteristika účelu úpravy
 2. Kataster nehnuteľností
  • Vymedzenie predmetu a obsahu
  • Pôsobnosť Okresných úradov, katastrálnych odborov
  • Zapisovanie údajov
  • Zmeny od 01.10.2018
  • Katastrálne konanie
 3. Pozemkové právo
 4. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  • Vlastníctvo
  • Podielové spoluvlastníctvo
  • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 5. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 6. Prevody nehnuteľností
  • Kúpne zmluvy (náležitosti, vedľajšie dojednania, uzatváranie)
  • Darovacie zmluvy (náležitosti, vedľajšie dojednania, uzatváranie)
  • Zámenné zmluvy (náležitosti, vedľajšie dojednania, uzatváranie)
  • Dedenie
 7. Poľnohospodárske pozemky
  • Osobitosti
  • Vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov
  • Nájom poľnohospodárskych pozemkov
  • Ponuková povinnosť Ministerstva pôdohospodárstva
 8. Nájomné vzťahy
  • Nájom bytov (podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu)
  • Nájom nebytových priestorov
  • Pozemkov
 9. Vecné práva k cudzím veciam
  • Vecné bremená (pojem, úprava, zriadené zmluvou alebo zákona)
  • Záložné práva

 1. Ochrana osobných údajov na SR
  • Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
  • Vymedzenie pojmov a rozsah úpravy
  • Požiadavky na ochranu osobných údajov
  • Zmeny od 25.05.2018
  • Pôsobnosť kontrolných orgánov na území SR
 2. Ochrana osobných údajov podľa GDPR
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 GDPR
  • Vymedzenie pojmov a rozsah úpravy
  • Požiadavky na ochranu osobných údajov
  • Zmeny od 25.05.2018
  • Dosah GDPR na právnické a fyzické osoby
 3. Ochrana osobných údajov v jednotlivých oblastiach

Trvanie: 4 hodiny
Komunikácia je dôležitou súčasťou kompetencií a zručností súčasného človeka. Nie vždy si komunikačný proces uvedomujeme, často sa deje úplne automaticky, spontánne, neriadene na nevedomej úrovni. Cieľom kurzu je priblížiť základné komunikačné termíny a východiská.
Vysvetliť, že rôzne úrovne a typy komunikácie si zväčša vyžadujú aj rôzny prístup. Kurz predstaví aj rôzne typy komunikačných modelov a poukáže na dôvody neefektívnosti komunikácie. Komunikácia a komunikačné zručnosti sú efektívnejšie, ak poznáme a správne využívame základné princípy verbálnej a neverbálnej komunikácie. Frekventanti sa oboznámia s tzv. soft a hard skills ako aj s dôvodmi, prečo je nevyhnutné ich v komunikácii prepájať.

Trvanie: 8 hodín

Kurz predstaví zásady efektívnej komunikácie, ktorej nevyhnutnosťou je aktívne počúvanie. Oboznámi poslucháčov s komunikačnými štýlmi s dôrazom na asertivitu a asertívne techniky, ale aj na pasivitu, agresivitu, manipuláciu a manipulatívne techniky (čiastočne aj na propagandu). Ponúkne pohľad na rôzne stupne záťaže a druhy psychických záťaží. Poukáže na dôležitosť argumentácie a presviedčania, ako aj empatie a dôvery v komunikačnom vzťahu. Priblíži zvládanie krízových situácií.

Trvanie: 8 hodín

Kurz prinesie pohľad na anatomické a fyziologické aspekty hovoreného prejavu (stres, tréma). Priblíži jeho  zvukovú stránku so zreteľom na zlepšenie techniky reči ako aj na kinetickú stránku, zameriavajúc sa na viaceré zložky nonverbálnej komunikácie. Poukáže na faktory, ktoré ovplyvňujú komunikáciu (temperament, motívy, sociálne schopnosti a pod.) Pripraví frekventantov na to, ako využiť priestor na prezentáciu, ako udržať pozornosť, riešiť kritiku a negatívne reakcie. Súčasťou je analýza rečového prejavu každého frekventanta a zároveň nácvik rečníckeho prejavu pred kamerou. 

Trvanie: 8 hodín

Modul poskytuje poslucháčom základnú teoretickú výbavu nevyhnutnú na analytický a kritický pohľad na média, ich postavenie a fungovanie v spoločnosti. Ďalšiu časť tvoria vzťahy s verejnosťou Public relations, ktoré predstavujú plánovanú a systematickú činnosť, ktorej cieľom je prinášať dobré vzťahy s dôležitými skupinami verejnosti. Podobne ako reklama aj PR využíva množstvo masovokomunikačných prostriedkov. Na rozdiel od nej sa však opiera o publicitu v podobe zväčša neplateného mediálneho priestoru. Budovanie dobrej povesti akejkoľvek organizácie je dlhodobý proces, ktorého súčasťou je široká škála vzájomne sa kombinujúcich a doplňujúcich aktivít, napr. správy, events, lobbing, sponzoring a pod. Cieľom modulu je sprístupniť vznik, vývoj a súčasný stav médií. Oboznamuje účastníkov kurzu s typológiou médií, základnými pojmami, ktoré sú nevyhnutné k ich popisu, výkladu, pochopeniu a hodnoteniu postavenia. Približuje poznatky o komunikácii medzi organizáciou a jej kľúčovými cieľovými skupinami. Prináša informácie o komunikácii v krízovej situácii, o komunikačných kanáloch, nástrojoch a zdrojoch. Frekventanti budú mať možnosť vyskúšať si organizáciu tlačovej konferencie a simuláciu mediálnych výstupov.

( trvanie 4 až 6 hodín )

 • vysvetlenie a charakteristika základných pojmov,
 • charakteristika obchodných spoločností,
 • založenie a vznik obchodných spoločností,
 • živnostenské podnikanie,
 • základné pravidlá pri spisovaní obchodných zmlúv,
 • zmluvné doložky a užitočné dojednania medzi podnikateľmi,
 • nekalá súťaž a ochrana proti nekalosúťažnému konaniu,
 • obchodné tajomstvo a jeho ochrana.

( trvanie 4 hodiny )

Užívatelia v online svete sú v dnešnej dobe nielen pasívnymi príjemcami informácií, ale obsah aj sami vytvárajú. Práve preto je potrebné odlíšiť sa a vybočiť z davu. Nestačí mať dobrý produkt, je potrebné ho pomocou vhodných marketingových nástrojov dostať do povedomia cieľovej skupiny a v konečnom dôsledku predať.

Online marketing ponúka obrovské možnosti na kreatívne, efektívne a úspešné kampane. Hlavnou výhodou týchto reklám je pritom ich merateľnosť - analytika, štatistiky, vyhodnocovanie a presné zacielenie.

Školenie prezentuje, akú silu majú v dnešnej dobe sociálne siete Facebook a Instagram a ako ich môžeme využiť v náš prospech.

 • Ako sa správa dnešný online užívateľ. 
 • Kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach.
 • Business Manager a reklamné možnosti na Facebooku a Instagrame.
 • FB pixel.
 • Ako správne optimalizovať a vyhodnocovať kampane, aké metriky sledovať.

( trvanie: 6 hodín )

Možnosť rozšírenia prvého školenia o praktické nastavenie reklamy alebo zhodnotenie aktuálnej marketingovej stratégie / kampaní klienta.

Trvanie:  4 hodiny 

Etiketa ako taká je predpoklad úspechu tak v osobnom ako i profesijnom živote. Náplňou školenia je osvojiť si zákon spoločenskej významnosti, správne oslovenie, predstavovanie,  podávanie rúk, pozdrav, tykanie a vykanie, správanie sa na rôznych spoločenských udalostiach interaktívnou formou pre poslucháča veľmi zaujímavou, kedy si simulujeme rôzne situácie aby sme tak na ne vedeli dokonale reagovať. 

Trvanie:  3 až 4 hodiny 

Náplňou školenia je obchodná teda business etiketa, ktorej súčasťou je elektronická etiketa a rozbor dress code. Cieľom je naučiť sa obliecť správne na každú príležitosť, osvojiť si základy business dress code, etiketu v mailovej a telefonickej komunikácii. Priblížiť poslucháčovi jednotlivé zásady pri príprave obchodného rokovania, stretnutia s klientom a poukázať na kultúrne rozdiely v styku so zahraničným partnerom.

Riadená päť chodová večera vo vybranej reštaurácií, kde sa účastníci naučia na konkrétnych príkladoch, vybraných jedlách dokonale využívať etiketu stolovania. Od príchodu do reštaurácie až po konzumáciu posledného chodu teda dezertu.

V priebehu nášho života stretávame ľudí s vlastnou predstavou o tom, ako je potrebné správať sa. Ľudí ignorujúcich zaužívané zvyklosti, ktorí sa v bežnom živote snažia presadiť prvky im vlastné a vyhovujúce. Na strane druhej sú ľudia, ktorí majú záujem správať sa v spoločnosti tak, aby nevyvolávali žiadne konflikty a dodržiavali zvyklosti, ktoré sú v spoločnosti akceptované. Podobne i my pôsobíme na ľudí, s ktorými sa stretávame. Každý z nás je osobnosť/individualita, ktorá má vlastnú predstavu o naplnení svojich životných cieľov a ideálov. Neradi si to priznávame, ale naše bytie je závislé od bytia iných ľudí, dnes oveľa viac ako v minulosti. Sami nedokážeme urobiť nič veľké. Cesta na dosiahnutie našich cieľov je sprevádzaná množstvom víťazstiev a prehier. Je plná vzájomných konfliktov, ktoré tu vždy boli a budú. Každá osoba ich vníma rozdielne, a tiež rozdielne pristupuje k ich riešeniu, čo je prirodzené. Preto pre človeka žijúceho v spoločenstve iných ľudí by malo byť samozrejmosťou, chcieť sa v spoločnosti prejavovať tak, aby jeho správanie bolo v súlade s tým, čo spoločnosť od neho očakáva. Pre ľudí, u ktorých je spoločenský styk neoddeliteľnou súčasťou plnenia ich pracovných povinností by to malo byť ich prirodzenou potrebou.

,,Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu."

Johann Wolfgang von Goethe

Ponúkame

Kurzy pre jednotlivcov

Nutnosť definícii jednotlivých záujmových tém, okruhov a časového horizontu. Kurz „ušijeme“ pre potreby záujemcu. Po osobnom dohovore si naplánujeme v akom časovom rozpätí to chceme...

Kurzy pre skupiny

Znalosť pravidiel je absolútne nutná, ešte dôležitejšie je však, aby nebolo vidieť, že sú len naučené. Samozrejmosť sa nepreukáže v bežnom styku, ale v exponovaných a stresových situáciách...

Kurzy pre spoločnosti

Obchodná etiketa je špecializovaná oblasť etikety (inak veľmi obsiahlej disciplíny) zameraná na oblasť obchodných stykov, na kontakty s klientom, na dosiahnutie úspechu v obchode v prospech...

Program kontinuálneho vzdelávania

Cieľom je vzdelávanie, vhodné pre spoločnosti, ktoré dbajú na svoj neustály rozvoj, na rast zručností a vedomostí svojich zamestnancov, ktorí tvoria základ stabilnej a prosperujúcej firmy, moderného úradu, progresívnej inštitúcie. Časový úsek ako aj zvolené témy sú predmetom diskusie a dohôd.