Školitelia

doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA

Pôsobí ako docentka na Fakulte manažmentu PU v Prešove. V roku 2011 bola vymenovaná do funkcie vedúcej Katedry manažérskej psychológie FM PU v Prešove. V rámci pedagogickej činnosti vykonáva výučbu viacerých predmetov, napr.: Coaching; Základy koučovania v manažmente podniku; Zvládanie náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov; Organizačné správanie; Sociálna psychológia. Venuje sa tiež lektorskej činnosti, realizácii vzdelávania, tréningov komunikačných zručností, riešenia konfliktov, stresu, zvládania záťažových situácií, asertivity. Realizuje koučovacie stretnutia ako podporu rozvoja ľudských zdrojov v praxi. Je absolventkou modulov Akadémie koučovania HQ Team: „Cesty ku koučovaniu“, „Koučovací rozhovor“, Brief Coaching, Koučovanie s mentálnymi mapami a Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne. Je poradcom fakultnej hodnotiacej komisie FHS UTB v Zlíne, členkou Medzinárodného vedeckého výboru pre vydávanie publikácií Hnutí R, členkou Slovenskej akadémie manažmentu, o.z., členkou redakčných rád časopisov: Editorial Board American International Journal of Contemporary Research; Journal of Corporate Governance Research; International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and Decision Sciences; AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Má bohatú publikačnú činnosť zameranú na sociálne javy, ako je napr. sociálna, emocionálna inteligencia, stres, coping, koučing, leadership, ktorým sa venuje v kontexte manažérskej práce. Je autorkou, resp. spoluautorkou 10 domácich a zahraničných monografií, 7 vysokoškolských učebníc, 9 skrípt a učebných textov, karentovaného článku v Ekonomickom časopise a iných publikačných výstupov (viac ako 200)  a ohlasov. Je tiež metodikom a lektorom štúdia pre Univerzitu tretieho veku CCKV PU v Prešove, ako aj štúdia Executive Master of Business Administration, Warsaw Management University.
Oblasti školenia:

Obsah v základných témach, každá z tém je v rozsahu 4 hodín :

 

 1. Osobnosť – vymedzenie pojmu, teórie osobnosti, osobnostné črty, aplikácia psychológie osobnosti v manažérskej praxi.
 2. Sociálna motivácia – zdroje motivácie, motivačné činitele, typy motivácie, stimulačné prostriedky.
 3. Sociálne postoje, normy a hodnoty – vymedzenie pojmov, modely zmien, sociálne roly, hodnotové orientácie.
 4. Sociálna inteligencia – príbuzné oblasti poznania, sociálna a emocionálna inteligencia, osobnostný a psychometrický prístup, meranie, sociálna inteligencia ako manažérska kompetencia.
 5. Sociálna percepcia – teórie percepcie, determinanty ovplyvňujúce utváranie dojmu, chyby vo vnímaní a posudzovaní ľudí.
 6. Komunikácia – vymedzenie komunikačného procesu, druhy komunikácie, manažérska komunikácia, komunikačné prostriedky a formy, verbálna, neverbálna komunikácia a komunikačné taktiky.
 7. Asertivita – základné pojmy: pasivita, agresivita, manipulácia, asertivita, asertívne práva, asertívne povinnosti, asertívne reakcie, asertivita a pracovná oblasť.
 8. Sociálny konflikt – vymedzenie konfliktu, dynamika sociálneho konfliktu, riešenie sociálneho konfliktu.
 9. Stresové a záťažové situácie, spôsoby ich zvládania – vymedzenie pojmov, činitele
  vyvolávajúce stres a záťaž, dôsledky pôsobenia, zvládanie stresových a záťažových situácií, coping, syndróm vyhorenia.
 10. Vedenie a vodcovstvo – štýly vedenia a ich efektivita, prediktory úspechu v manažmente podniku, teórie vodcovstva, charizmatické vodcovstvo.
 11. Nežiaduce sociálne správanie – manipulatívne správanie, stratégie manipulácie, štýly manipulatívnej osobnosti, agresívne správanie, mobbing, bossing, prevencia, zvládanie nežiaduceho správania na pracovisku.
 12. Gender a práca – gender na pracovisku, zvládanie rodiny a kariéry, ženy manažérky.

Obsah v základných témach, každá z tém je v rozsahu 2 do 4 hodín :

 

 1. Čo je a čo nie je koučovanie (podstata koučovania a vzťahu s koučovaným, čím sa koučovanie odlišuje od mentoringu, trénerstva, konzultantstva, psychoterapie)
 2. Etika a profesionálne štandardy koučovania podľa ICF, etický kódex
 3. Ciele, princípy a predpoklady koučovania
 4. Kľúčové kompetencie kouča
 5. Proces koučovania (začiatok a podmienky spolupráce, ciele spolupráce)
 6. Základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 7. Stanovenie a formulovanie cieľa
 8. Základné koučovacie techniky a nástroje
 9. Metódy koučovania
 10. Koleso rovnováhy a integrácia hodnôt, ich vplyv na angažovanosť
 11. Koučovanie a koučovací manažérsky štýl (rozdiely koučovania a koučovacieho manažérskeho prístupu)
 12. Uplatnenie koučovania a koučovacieho manažérskeho štýlu v manažmente, prínosy, výhody koučovania

Obsah v základných témach každá z tém je v rozsahu 2 do 4 hodín :

 

 1. Stres a záťaž – definície a druhy stresov, charakteristiky a kategorizácia záťažových situácií v práci manažéra.
 2. Záťažové situácie v manažmente – klasifikácie záťažových situácií v manažmente, stupne psychickej záťaže.
 3. Coping – copingové stratégie.
 4. Spôsoby zvládania stresu – štádia stresu, stratégie zvládania stresu, maladaptívne štýly, kognitívne stratégie stresu.
 5. Konflikt – vymedzenie pojmu, zdroje konfliktov, štýly správania v konfliktných situáciách, možnosti riešenia konfliktov (autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov).
 6. Agresívne správanie na pracovisku – mobbing, bossing, obťažovanie na pracovisku, signály, stratégie, typy pomoci.
 7. Asertivita – asertívne práva a zásady, využívanie asertívnych techník v práci manažéra.
 8. Časový manažment – zlodeji času, plánovanie, delegovanie, tvorba efektívneho časového rozvrhu.
 9. Osobnostné faktory zvládania záťaže – temperament, črty osobnosti, osobnostné konštrukty súvisiace s odolnosťou voči stresu.
 10. Syndróm vyhorenia – signály vyhorenia, prevencia.
 11. Odbúravanie dôsledkov stresu, relaxácia v  práci manažéra – relaxačné techniky, druhy terapie, autoregulácia a autosugescia.
 12. Well-being a podporné správanie v manažérskej praxi – dosahovanie a upevňovanie subjektívnej pohody v práci manažéra.

Vyjednávanie je diskusia dvoch alebo viacerých strán s rôznymi prioritami, ktoré sa usilujú dospieť k vzájomnej dohode. Obchodné rokovanie predstavuje cieľavedomú komunikáciu dvoch alebo viacerých osôb s cieľom nájsť prijateľné riešenie pre všetkých zúčastnených, dohodnúť sa, uzatvoriť kontrakt. Modul v trvaní 8 hodín venuje pozornosť týmto tematickým okruhom:

 

 1. Príprava vyjednávania v podnikaní
 2. Základné stratégie a taktiky vyjednávania v podnikaní
 3. Formy a štýly vyjednávania
 4. Obchodné rokovanie s cieľom uzavrieť dohodu
 5. Ako sa správať na rokovaní, všeobecné zásady rokovania
 6. Príprava a priebeh obchodných rokovaní
 7. Typy a techniky obchodných rokovaní
 8. Štádia a realizácia obchodného rokovania
 9. Vedenie obchodného rozhovoru
 10. Odporúčania

JUDr. Lýdia Boháčová

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyštudovala magisterské štúdium. Rigorózne štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Už počas štúdia pracovala v rôzne sa špecializujúcich advokátskych kanceláriách a vykonávala odbornú prax na súde. Počas svojej praxe pôsobila ako firemná právnička pre korporátne združenie so 700 zamestnancami s komplexným zameraním na všetky oblasti práva.

V súčasnosti je advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii s výhradným právnym zastúpením pre obchodné spoločnosti poskytujúc právne služby najmä v oblasti obchodného práva, daňového práva, práva nehnuteľností a správneho práva. Okrem iného pôsobí ako odborný konzultant pre oblasť práva nehnuteľností pre realitné spoločnosti.

Oblasti školenia:

 1. Katastrálny zákon
  • Vysvetlenie pojmov
  • Rozsah a predmet úpravy
  • Základné vymedzenia a charakteristika účelu úpravy
 2. Kataster nehnuteľností
  • Vymedzenie predmetu a obsahu
  • Pôsobnosť Okresných úradov, katastrálnych odborov
  • Zapisovanie údajov
  • Zmeny od 01.10.2018
  • Katastrálne konanie
 3. Pozemkové právo
 4. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  • Vlastníctvo
  • Podielové spoluvlastníctvo
  • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 5. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 6. Prevody nehnuteľností
  • Kúpne zmluvy (náležitosti, vedľajšie dojednania, uzatváranie)
  • Darovacie zmluvy (náležitosti, vedľajšie dojednania, uzatváranie)
  • Zámenné zmluvy (náležitosti, vedľajšie dojednania, uzatváranie)
  • Dedenie
 7. Poľnohospodárske pozemky
  • Osobitosti
  • Vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov
  • Nájom poľnohospodárskych pozemkov
  • Ponuková povinnosť Ministerstva pôdohospodárstva
 8. Nájomné vzťahy
  • Nájom bytov (podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu)
  • Nájom nebytových priestorov
  • Pozemkov
 9. Vecné práva k cudzím veciam
  • Vecné bremená (pojem, úprava, zriadené zmluvou alebo zákona)
  • Záložné práva

 1. Ochrana osobných údajov na SR
  • Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
  • Vymedzenie pojmov a rozsah úpravy
  • Požiadavky na ochranu osobných údajov
  • Zmeny od 25.05.2018
  • Pôsobnosť kontrolných orgánov na území SR
 2. Ochrana osobných údajov podľa GDPR
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 GDPR
  • Vymedzenie pojmov a rozsah úpravy
  • Požiadavky na ochranu osobných údajov
  • Zmeny od 25.05.2018
  • Dosah GDPR na právnické a fyzické osoby
 3. Ochrana osobných údajov v jednotlivých oblastiach

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA

-má trinásťročnú prax v slovenských rádiách, kde pracovala na rôznych pozíciách (moderátorka, DJ, šéfredaktorka, copywriterka a režisérka rozhlasových spotov). Bola station voice ( hlas zvukovej grafiky ) rádia OKEY.

Od roku 2010 pôsobí ako hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov, zároveň je vedúcou oddelenia masmediálnej komunikácie Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. Pôsobí ako lektorka podimlomového profesijného štúdia EMBA Waršaw Management Univerzity a London Business school, kde vedie modul Médiá a PR.

Jej prednášková a publikačná činnosť sa prevažne sústreďuje na rôzne aspekty komunikácie. Je autorkou vysokoškolskej učebnice Anatomické a fyziologické aspekty hovoreného prejavu a moderovania. Má za sebou stovky odmoderovaných eventov (napr. Rescue fórum, ples Prešovskej univerzity, ples Rádia Východ, ples nemocnice Šaca, Balónová fiesta, Zlatý Bažant, Nokia, Top Trend reštaurácie a hotely, Tesco, Elsatex, Opavia, Optima, Združenie zdravotných poisťovní, Ples športovcov mesta Košice, Majstrovstvá sveta vo futbale 2010, Šarišský okruh veteránov a pod., 80. Výročie FNsP J. A. Reimana Prešov). Má bohaté skúsenosti v oblasti komunikačných tréningov a to vo forme individuálnej či skupinovej.

Oblasti školenia:

Trvanie: 4 hodiny
Komunikácia je dôležitou súčasťou kompetencií a zručností súčasného človeka. Nie vždy si komunikačný proces uvedomujeme, často sa deje úplne automaticky, spontánne, neriadene na nevedomej úrovni. Cieľom kurzu je priblížiť základné komunikačné termíny a východiská.
Vysvetliť, že rôzne úrovne a typy komunikácie si zväčša vyžadujú aj rôzny prístup. Kurz predstaví aj rôzne typy komunikačných modelov a poukáže na dôvody neefektívnosti komunikácie. Komunikácia a komunikačné zručnosti sú efektívnejšie, ak poznáme a správne využívame základné princípy verbálnej a neverbálnej komunikácie. Frekventanti sa oboznámia s tzv. soft a hard skills ako aj s dôvodmi, prečo je nevyhnutné ich v komunikácii prepájať.

Trvanie: 8 hodín

Kurz predstaví zásady efektívnej komunikácie, ktorej nevyhnutnosťou je aktívne počúvanie. Oboznámi poslucháčov s komunikačnými štýlmi s dôrazom na asertivitu a asertívne techniky, ale aj na pasivitu, agresivitu, manipuláciu a manipulatívne techniky (čiastočne aj na propagandu). Ponúkne pohľad na rôzne stupne záťaže a druhy psychických záťaží. Poukáže na dôležitosť argumentácie a presviedčania, ako aj empatie a dôvery v komunikačnom vzťahu. Priblíži zvládanie krízových situácií.

Trvanie: 8 hodín

Kurz prinesie pohľad na anatomické a fyziologické aspekty hovoreného prejavu (stres, tréma). Priblíži jeho  zvukovú stránku so zreteľom na zlepšenie techniky reči ako aj na kinetickú stránku, zameriavajúc sa na viaceré zložky nonverbálnej komunikácie. Poukáže na faktory, ktoré ovplyvňujú komunikáciu (temperament, motívy, sociálne schopnosti a pod.) Pripraví frekventantov na to, ako využiť priestor na prezentáciu, ako udržať pozornosť, riešiť kritiku a negatívne reakcie. Súčasťou je analýza rečového prejavu každého frekventanta a zároveň nácvik rečníckeho prejavu pred kamerou. 

Trvanie: 8 hodín

Modul poskytuje poslucháčom základnú teoretickú výbavu nevyhnutnú na analytický a kritický pohľad na média, ich postavenie a fungovanie v spoločnosti. Ďalšiu časť tvoria vzťahy s verejnosťou Public relations, ktoré predstavujú plánovanú a systematickú činnosť, ktorej cieľom je prinášať dobré vzťahy s dôležitými skupinami verejnosti. Podobne ako reklama aj PR využíva množstvo masovokomunikačných prostriedkov. Na rozdiel od nej sa však opiera o publicitu v podobe zväčša neplateného mediálneho priestoru. Budovanie dobrej povesti akejkoľvek organizácie je dlhodobý proces, ktorého súčasťou je široká škála vzájomne sa kombinujúcich a doplňujúcich aktivít, napr. správy, events, lobbing, sponzoring a pod. Cieľom modulu je sprístupniť vznik, vývoj a súčasný stav médií. Oboznamuje účastníkov kurzu s typológiou médií, základnými pojmami, ktoré sú nevyhnutné k ich popisu, výkladu, pochopeniu a hodnoteniu postavenia. Približuje poznatky o komunikácii medzi organizáciou a jej kľúčovými cieľovými skupinami. Prináša informácie o komunikácii v krízovej situácii, o komunikačných kanáloch, nástrojoch a zdrojoch. Frekventanti budú mať možnosť vyskúšať si organizáciu tlačovej konferencie a simuláciu mediálnych výstupov.

JUDr. Adriána Kmecová, MBA

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvovala tak magisterské ako aj rigorózne štúdium. Následne absolvovala postgraduálne štúdium Executive Master od Business Administration pod záštitou Waršaw Management Univerzity.

Má dvanásťročnú prax ako právnička v rámci justície, kde pracovala na obchodnom, civilnom, exekučnom oddelení a tiež na oddelení, ktoré sa zaoberá správnym súdnictvom. Má vykonanú odbornú justičnú skúšku. Aktuálne pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii, kde sa zaoberá rôznymi právnymi problematikami z rôznych právnych odvetví.

Zároveň pôsobí ako lektorka na postgraduálnom štúdiu Executive MBA pod záštitou Waršaw Managenent Univerzity, kde vedie modul Obchodné právo v manažmente a podnikaní.

Oblasti školenia:

( trvanie 4 až 6 hodín )

 • vysvetlenie a charakteristika základných pojmov,
 • charakteristika obchodných spoločností,
 • založenie a vznik obchodných spoločností,
 • živnostenské podnikanie,
 • základné pravidlá pri spisovaní obchodných zmlúv,
 • zmluvné doložky a užitočné dojednania medzi podnikateľmi,
 • nekalá súťaž a ochrana proti nekalosúťažnému konaniu,
 • obchodné tajomstvo a jeho ochrana.

Mgr. Viktória Margitová

-má viac ako štvorročnú prax v oblasti marketingu. Aktuálne pracuje ako Key Account Manager v košickej marketingovej agentúre Promiseo. V agentúre začala pracovať už počas vysokej školy, vyštudovala odbor Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku na UPJŠ v Košiciach. Začínala tvorbou textov, dlhodobo pracovala ako Social Media Specialist.

V rámci tejto pozície pripravovala reklamné stratégie pre klientov na sociálnych sieťach a bola zodpovedná za realizáciu, nastavenie a optimalizáciu kampaní (napr. trip.market, SaferPass, Lorinčík Háje, Technická univerzita v Košiciach). Jej aktuálnou náplňou práce je najmä komunikácia s klientom a príprava kampaní ako celku. Je zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane, ktorú Promiseo dodáva.

Viedla a vedie desiatky projektov od menších lokálnych firiem a start – upov, slovenských firiem, ktoré expandujú do zahraničia (napr. Express People, Oftum – laserová chirurgia oka, BHCase) až po nadnárodné korporáty (napr. Decathlon, T-Systems Slovakia, Diebold Nixdorf, GlobalLogic, FPT Slovakia). Dnes vedie kurzy social media marketingu a copywritingu, v rámci ktorých už spolupracovala napr. s Google SK/CZ, Americkou obchodnou komorou na Slovensku alebo Košice IT Valley.

Oblasti školenia:

( trvanie 4 hodiny )

Užívatelia v online svete sú v dnešnej dobe nielen pasívnymi príjemcami informácií, ale obsah aj sami vytvárajú. Práve preto je potrebné odlíšiť sa a vybočiť z davu. Nestačí mať dobrý produkt, je potrebné ho pomocou vhodných marketingových nástrojov dostať do povedomia cieľovej skupiny a v konečnom dôsledku predať.

Online marketing ponúka obrovské možnosti na kreatívne, efektívne a úspešné kampane. Hlavnou výhodou týchto reklám je pritom ich merateľnosť - analytika, štatistiky, vyhodnocovanie a presné zacielenie.

Školenie prezentuje, akú silu majú v dnešnej dobe sociálne siete Facebook a Instagram a ako ich môžeme využiť v náš prospech.

 • Ako sa správa dnešný online užívateľ. 
 • Kreatívne formy komunikácie na sociálnych sieťach.
 • Business Manager a reklamné možnosti na Facebooku a Instagrame.
 • FB pixel.
 • Ako správne optimalizovať a vyhodnocovať kampane, aké metriky sledovať.

( trvanie: 6 hodín )

Možnosť rozšírenia prvého školenia o praktické nastavenie reklamy alebo zhodnotenie aktuálnej marketingovej stratégie / kampaní klienta.

Ing. Annamária Sciranková, EMBA, MBE

Vyštudovala Žilinskú univerzitu v Žiline, odbor krízový manažment. Neskôr si vzdelanie doplnila o postgraduálne štúdium Executive Master od Business Administration pod záštitou Waršaw Management Univerzity a tiež seminárom u odborníka na etiketu a protokol, dlhoročného poradcu prezidenta ČR Ladislava Špačka, kde získala titul MBE.

Skúsenosti naberala v rôznych oblastiach, kde pôsobila. Viedla niekoľko projektov v rôznych oblastiach, kde jedným bola i eventová agentúra.

Dnes pôsobí ako lektorka, obchodnej etikety a etikety všedného dňa, podiplomového štúdia na Executive MBA pod záštitou Waršaw Management Univerzity, Inštitútu vzdelávania v Prešove.

Vedie spoločnosť TAKT academy, ktorá sa prioritne zaoberala edukáciou v oblasti obchodnej etikety, protokolu a etikety ako takej, avšak dnes TAKT academy disponuje širokou ponukou zaujímavých školení  s profesionálnymi školiteľmi.

Za cieľ si kladie začlenenie výučby etikety do učebného procesu pre univerzity a stredné školy.

Oblasti školenia:

Trvanie:  4 hodiny 

Etiketa ako taká je predpoklad úspechu tak v osobnom ako i profesijnom živote. Náplňou školenia je osvojiť si zákon spoločenskej významnosti, správne oslovenie, predstavovanie,  podávanie rúk, pozdrav, tykanie a vykanie, správanie sa na rôznych spoločenských udalostiach interaktívnou formou pre poslucháča veľmi zaujímavou, kedy si simulujeme rôzne situácie aby sme tak na ne vedeli dokonale reagovať. 

Trvanie:  3 až 4 hodiny 

Náplňou školenia je obchodná teda business etiketa, ktorej súčasťou je elektronická etiketa a rozbor dress code. Cieľom je naučiť sa obliecť správne na každú príležitosť, osvojiť si základy business dress code, etiketu v mailovej a telefonickej komunikácii. Priblížiť poslucháčovi jednotlivé zásady pri príprave obchodného rokovania, stretnutia s klientom a poukázať na kultúrne rozdiely v styku so zahraničným partnerom.

Riadená päť chodová večera vo vybranej reštaurácií, kde sa účastníci naučia na konkrétnych príkladoch, vybraných jedlách dokonale využívať etiketu stolovania. Od príchodu do reštaurácie až po konzumáciu posledného chodu teda dezertu.

Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.

Je absolventkou Masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde po ukončení doktorandského štúdia zostala pôsobiť ako odborná asistentka.

Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na praktické disciplíny ako Rozhlasová tvorba, Moderovanie, Rečové praktikum, kde sa aktívne využíva rečový prejav, ale aj neverbálna komunikácia. Okrem iného vyučuje aj históriu a teóriu tvorby reklamného textu a psychológiu médií. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa aktuálne zameriava na nové médiá a s nimi súvisiace nové trendy v produkcii mediálnych obsahov.
Je spoluautorkou troch vysokoškolských učebníc Základy rozhlasovej tvorby: praktická príručka pre rozhlasovú tvorbu (2014), Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu (2014), Elektronický mediálny text a detské publikum (2018).

Počas štúdia stážovala v dvoch PR agentúrach, kde sa aktívne podieľala na príprave a organizácii podujatí a pôsobila aj ako lektorka pre súkromnú rozhlasovú stanicu. Viedla viacero edukačných seminárov zameraných na deti a mládež, ale aj komunikačných workshopov v rámci vzdelávacích aktivít Katedry mediálnych a komunikačných štúdií.

Má odmoderovaných desiatky spoločenských podujatí, a rovnako má skúsenosti aj ako externá redaktorka publicistiky RTVS Rádia Regina Východ, v ktorom pôsobí od roku 2010. Jej záujmom je predovšetkým kultúrny a spoločenský život v regióne Šariš a v blízkom okolí. Pôsobila aj ako hovorkyňa mesta Prešov.

Oblasti školenia:

Trvanie: 4 hodiny

 

Komunikácia je často neuvedomovaný proces, ktorý považujeme za bežnú súčasť nášho každodenného fungovania v práci aj v súkromí. Často ide o spontánny jav, len v malej miere si
uvedomujeme to, ako komunikujeme resp., akým spôsobom by sme v danej situácii komunikovať
potrebovali. Poznanie základných princípov komunikácie, východiskových pojmov a komunikačných
modelov Vám umožní tento proces lepšie spoznať a efektívnejšie ho využívať na svoje potreby.
Kurz Vás oboznámi so základnými pojmami, čo je komunikácia, kto sú komunikanti, ako ovplyvňuje
priebeh komunikácie konkrétne komunikačná situácia, ale aj samotný charakter komunikantov, ich
povaha, aktuálny psychický stav a temperament.

Trvanie: 8 hodín


V súčasnej informačnej dobe sú informácie nielen zdrojom poznania, prepájania spoločnosti, ale
veľmi záleží aj na samotnom fakte, ako a kým sú odkomunikované. Poznanie základných princípov
komunikácie (verbálne, nonverbálne), ich efektívneho využívania zaručí, že Vami komunikované
informácie budú mať nielen patričný obsah, ale aj vonkajší efekt.
Nevyhnutnou súčasťou efektívnej komunikácie je vedieť správne naformulovať otázku či počúvať
komunikačného partnera, vnímať jeho reč tela a z procesu komunikácie vyťažiť maximum.
Kurz priblíži rôzne komunikačné štýly, princípy a zásady efektívnej komunikácie, proces
argumentovania, asertívne a manipulatívne techniky. Oboznámi poslucháčov s princípmi persuazívnej
komunikácie, teda používaním presviedčania v komunikácii, rôznymi typmi otázok a základnými
poznatkami o neverbálnej komunikácii, správnom využívaní, ale aj dešifrovaní jednotlivých gest,
mimiky, postoja a pod.

Trvanie: 8 hodín

 

Súčasťou pracovného života je aj verejná prezentácia, či už vedenie porady so zamestnancami alebo
príležitostné verejné vystúpenie. Nie každý však zvláda túto záťaž a stres z toho vyplývajúci rovnako.
Existujú však techniky, ktorými je možné trému eliminovať a množstvo rečových cvičení, ktoré Vám
pomôžu získať istotu pri verejnom prejave.
Kurz má preto za cieľ priniesť poslucháčovi podstatné poznatky o jeho rečovom prejave
a možnostiach napredovania. Jeho súčasťou je preto analýza Vášho rečového prejavu, vytvorenie
komplexu rečových cvičení (artikulačné, rezonančné, uvoľňovacie, dychové), uvedenie do
problematiky využívania nejazykových prostriedkov v prejave (tempo, nasadenie hlasu, jeho intenzita,
správna výslovnosť a pod.) a nonverbálnych prostriedkov. Naučí tiež frekventanta, ako poslucháčov
zaujať, ako reagovať na negatívne ohlasy a ako zvládať prípadné kritické komunikačné situácie.
Frekventant má možnosť prostredníctvom cvičení a modelových situácií uplatniť nadobudnuté
vedomosti a zručnosti a vytvorením zvukového/audiovizuálneho má možnosť najefektívnejšej spätnej
väzby, kedy sám môže identifikovať svoje slabé a silné stránky.

Trvanie: 8 hodín


Modul poskytuje poslucháčom základnú teoretickú výbavu nevyhnutnú na analytický a kritický
pohľad na média, ich postavenie a fungovanie v spoločnosti. Ďalšiu časť tvoria vzťahy s verejnosťou
Public relations, ktoré predstavujú plánovanú a systematickú činnosť, ktorej cieľom je prinášať dobré
vzťahy s dôležitými skupinami verejnosti. Podobne ako reklama aj PR využíva množstvo
masovokomunikačných prostriedkov. Na rozdiel od nej sa však opiera o publicitu v podobe zväčša
neplateného mediálneho priestoru. Budovanie dobrej povesti akejkoľvek organizácie je dlhodobý
proces, ktorého súčasťou je široká škála vzájomne sa kombinujúcich a doplňujúcich aktivít, napr.
správy, events, lobbing, sponzoring a pod. Cieľom modulu je sprístupniť vznik, vývoj a súčasný stav
médií. Oboznamuje účastníkov kurzu s typológiou médií, základnými pojmami, ktoré sú nevyhnutné k
ich popisu, výkladu, pochopeniu a hodnoteniu postavenia. Približuje poznatky o komunikácii medzi
organizáciou a jej kľúčovými cieľovými skupinami. Prináša informácie o komunikácii v krízovej
situácii, o komunikačných kanáloch, nástrojoch a zdrojoch. Frekventanti budú mať možnosť vyskúšať
si organizáciu tlačovej konferencie a simuláciu mediálnych výstupov.

Mgr. Vladimíra Benöcz

Do nášho tímu pribudla v roli personálneho stylistu a fyzioterapeuta.
Vo svete módy sa pohybuje od roku 2006, čo odštartovala účasť na finále Miss universe. Ďalej nasledovalo množstvo prehliadok a fashion show a ako pre väčšinu žien aj pre ňu je móda a dizajn súčasťou života.
 

Ponúka styling poradenstvo v oblasti:

 • dress code (biznis, casual, party, evening, free time,…)
 • líčenia
 • vizáže
Poradí vám aké farby vám pristanú podľa typológie vašej pleti, ktoré strihy zdokonalia vašu postavu, ktoré z cvikov ju pomôžu vyformovať, a pri ktorých vás už nebude bolieť chrbát.
Každá žena má v sebe ukrytú krásu, tak prečo ju neukázať…? 🙂
Štúdium:
2009 – 2.stupen vysokoškolského štúdia na Prešovskej Univerzite v odbore Fyzioterapia
2012 – špecializácia na SZU v Bratislave
2016 – doplnkové pedagogické štúdium na SZU v Bratislave
2019 – rigorózne štúdium na DTI
Ďalšie vzdelávania v cetifikovanych odborných kurzoch a workshopoch.
 
Pracovné pomery:
ako fyzioterapeut a učiteľ
2009 – SZŠ Kukučínova
2009 – REHAB s.r.o.
2010 – LF UPJŠ
2010 – UNLP
2011 – Červený kríž
2012 – Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

PaedDr. Martin Birkner, PhD.

 • pedagóg
 • vzdelávanie a výchova, Odbor školstva Prešov
 • kouč, lektor celoživotného vzdelávania, inštruktor MPC Prešov

Ďalšie vzdelanie:

2018: Študent PhD. po minimovej skúške na PF PU v Prešove. Názov dizertačnej práce: Efektívnosť koučovacieho prístupu pedagóga v súlade s učebnými štýlmi žiakov

2017: Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania

2016: Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

2015: Modul „Transformačné koučovanie“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2014: Modul „Koučovací rozhovor“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2013: Modul „Cesty ku koučovaniu“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov.
Akreditované MŠ SR