Kontakt

Kontaktujte nás

Prevádzkovateľ Ing.Annamaria Petruskova – TAKT academy. bude na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: Kontaktný formulár. Prevádzkovateľ vyhlasuje že dodržiava všetky požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb, čím sa dostávate do pozície dotknutej osoby. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín a ani iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@takt.academy. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané 12 mesiacov od vyplnenia elektronického formulára.

V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou kontaktného formulára alebo priamo na mailovú adresu.