Koučing pre deti

Koučing pre deti

29. Júl 2019

Koučing je metóda, ktorá pomáha deťom maximálne využiť ich potenciál. Je to filozofia, zmena myslenia, prístupov a postojov, ktorá ich posilňuje. V procese koučovania si deti uvedomia rozsah svojich schopností, ako aj limitov, aby ich mohli ľahšie prekročiť a zvýšiť tak svoju efektívnosť. Koučing deťom pomáha zefektívniť aj ich edukáciu a stanovovať nové rozvojové ciele v škole. Kouč im poskytuje účinnú pomoc na zlepšenie výsledkov vzdelávania a učenia, dáva im spätnú väzbu, ktorá im umožňuje posun smerom k pozitívnym výsledkom. Motivuje ich zmenami v pravidlách, aby lepšie spĺňali očakávania a potreby, motivuje ich hľadať najlepšie riešenia a výsledky prostredníctvom pomoci, kooperácie a uznania.

Kouč dokáže identifikovať príležitosti, silné aj slabé stránky detí, pozitívne pôsobiť na ich sebavedomie, rozvoj, dosiahnutie želaných výsledkov, ich vzdelávanie. Pri rozvoji ich potenciálu sa snaží pomôcť s riešením problémov, hľadaním riešení, so zdokonaľovaním ich zručností a schopností, aby získali sebadôveru prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a správanie. Vytvára prostredie, ktoré im uľahčuje nájsť cestu k požadovaným cieľom, dosiahnuť vyššiu úroveň telesnej aj duševnej pohody, vytvára prostredie zodpovednosti, rešpektu a bezpečia. Kouč je pre deti múdrym poradcom, sprievodcom, dôveryhodným vzorom aj priateľom.

K dosiahnutiu rovnováhy u detí kouč využíva model rozvoja zručností Kids’Skills. Model je zameraný na zmenu problému na zručnosť, ktorú dieťa potrebuje na prekonanie problému, na hľadanie podpory a posilnenie sebadôvery. Koučovanie je najproduktívnejšie vtedy, ak sa realizuje ako cyklus, nie ako jednorazová aktivita. V rámci realizácie koučovacieho cyklu je efektívne využívať vlastné zdroje dieťaťa prostredníctvom metód a nástrojov, ktoré mu ukážu, ako odstrániť jeho interferencie a zamerať pozornosť na vlastné skúsenosti.

Kľúčové prvky pre úspešné koučovanie detí:

  • upozornenie – sústredenie sa na to, čo sa skutočne deje, získavanie viac informácií;
  • sloboda voľby – nové informácie sú možnosti pre vstup do akcie, pričom dieťa berie na seba zodpovednosť za vlastné konanie;
  • dôvera – u detí rastie dôvera vo vlastné zdroje, pretože nasleduje hlbšie pochopenie
    situácie založené na skúsenostiach, ktoré deti získali sami.

Lektor:

PaedDr. Martin Birkner

  • pedagóg
  • vzdelávanie a výchova, Odbor školstva Prešov
  • kouč, lektor celoživotného vzdelávania, inštruktor MPC Prešov

Ďalšie vzdelanie:

2018: Študent PhD. po minimovej skúške na PF PU v Prešove. Názov dizertačnej práce: Efektívnosť koučovacieho prístupu pedagóga v súlade s učebnými štýlmi žiakov

2017: Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania

2016: Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

2015: Modul „Transformačné koučovanie“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2014: Modul „Koučovací rozhovor“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2013: Modul „Cesty ku koučovaniu“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov.
Akreditované MŠ SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *