Nové tváre v našom tíme

Nové tváre v našom tíme

Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.

Je absolventkou Masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde po ukončení doktorandského štúdia zostala pôsobiť ako odborná asistentka.

Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na praktické disciplíny ako Rozhlasová tvorba, Moderovanie, Rečové praktikum, kde sa aktívne využíva rečový prejav, ale aj neverbálna komunikácia. Okrem iného vyučuje aj históriu a teóriu tvorby reklamného textu a psychológiu médií. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa aktuálne zameriava na nové médiá a s nimi súvisiace nové trendy v produkcii mediálnych obsahov.
Je spoluautorkou troch vysokoškolských učebníc Základy rozhlasovej tvorby: praktická príručka pre rozhlasovú tvorbu (2014), Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu (2014), Elektronický mediálny text a detské publikum (2018).

Počas štúdia stážovala v dvoch PR agentúrach, kde sa aktívne podieľala na príprave a organizácii podujatí a pôsobila aj ako lektorka pre súkromnú rozhlasovú stanicu. Viedla viacero edukačných seminárov zameraných na deti a mládež, ale aj komunikačných workshopov v rámci vzdelávacích aktivít Katedry mediálnych a komunikačných štúdií.

Má odmoderovaných desiatky spoločenských podujatí, a rovnako má skúsenosti aj ako externá redaktorka publicistiky RTVS Rádia Regina Východ, v ktorom pôsobí od roku 2010. Jej záujmom je predovšetkým kultúrny a spoločenský život v regióne Šariš a v blízkom okolí. Pôsobila aj ako hovorkyňa mesta Prešov.

Oblasti školenia:

Trvanie: 4 hodiny

 

Komunikácia je často neuvedomovaný proces, ktorý považujeme za bežnú súčasť nášho každodenného fungovania v práci aj v súkromí. Často ide o spontánny jav, len v malej miere si
uvedomujeme to, ako komunikujeme resp., akým spôsobom by sme v danej situácii komunikovať
potrebovali. Poznanie základných princípov komunikácie, východiskových pojmov a komunikačných
modelov Vám umožní tento proces lepšie spoznať a efektívnejšie ho využívať na svoje potreby.
Kurz Vás oboznámi so základnými pojmami, čo je komunikácia, kto sú komunikanti, ako ovplyvňuje
priebeh komunikácie konkrétne komunikačná situácia, ale aj samotný charakter komunikantov, ich
povaha, aktuálny psychický stav a temperament.

Trvanie: 8 hodín


V súčasnej informačnej dobe sú informácie nielen zdrojom poznania, prepájania spoločnosti, ale
veľmi záleží aj na samotnom fakte, ako a kým sú odkomunikované. Poznanie základných princípov
komunikácie (verbálne, nonverbálne), ich efektívneho využívania zaručí, že Vami komunikované
informácie budú mať nielen patričný obsah, ale aj vonkajší efekt.
Nevyhnutnou súčasťou efektívnej komunikácie je vedieť správne naformulovať otázku či počúvať
komunikačného partnera, vnímať jeho reč tela a z procesu komunikácie vyťažiť maximum.
Kurz priblíži rôzne komunikačné štýly, princípy a zásady efektívnej komunikácie, proces
argumentovania, asertívne a manipulatívne techniky. Oboznámi poslucháčov s princípmi persuazívnej
komunikácie, teda používaním presviedčania v komunikácii, rôznymi typmi otázok a základnými
poznatkami o neverbálnej komunikácii, správnom využívaní, ale aj dešifrovaní jednotlivých gest,
mimiky, postoja a pod.

Trvanie: 8 hodín

 

Súčasťou pracovného života je aj verejná prezentácia, či už vedenie porady so zamestnancami alebo
príležitostné verejné vystúpenie. Nie každý však zvláda túto záťaž a stres z toho vyplývajúci rovnako.
Existujú však techniky, ktorými je možné trému eliminovať a množstvo rečových cvičení, ktoré Vám
pomôžu získať istotu pri verejnom prejave.
Kurz má preto za cieľ priniesť poslucháčovi podstatné poznatky o jeho rečovom prejave
a možnostiach napredovania. Jeho súčasťou je preto analýza Vášho rečového prejavu, vytvorenie
komplexu rečových cvičení (artikulačné, rezonančné, uvoľňovacie, dychové), uvedenie do
problematiky využívania nejazykových prostriedkov v prejave (tempo, nasadenie hlasu, jeho intenzita,
správna výslovnosť a pod.) a nonverbálnych prostriedkov. Naučí tiež frekventanta, ako poslucháčov
zaujať, ako reagovať na negatívne ohlasy a ako zvládať prípadné kritické komunikačné situácie.
Frekventant má možnosť prostredníctvom cvičení a modelových situácií uplatniť nadobudnuté
vedomosti a zručnosti a vytvorením zvukového/audiovizuálneho má možnosť najefektívnejšej spätnej
väzby, kedy sám môže identifikovať svoje slabé a silné stránky.

Trvanie: 8 hodín


Modul poskytuje poslucháčom základnú teoretickú výbavu nevyhnutnú na analytický a kritický
pohľad na média, ich postavenie a fungovanie v spoločnosti. Ďalšiu časť tvoria vzťahy s verejnosťou
Public relations, ktoré predstavujú plánovanú a systematickú činnosť, ktorej cieľom je prinášať dobré
vzťahy s dôležitými skupinami verejnosti. Podobne ako reklama aj PR využíva množstvo
masovokomunikačných prostriedkov. Na rozdiel od nej sa však opiera o publicitu v podobe zväčša
neplateného mediálneho priestoru. Budovanie dobrej povesti akejkoľvek organizácie je dlhodobý
proces, ktorého súčasťou je široká škála vzájomne sa kombinujúcich a doplňujúcich aktivít, napr.
správy, events, lobbing, sponzoring a pod. Cieľom modulu je sprístupniť vznik, vývoj a súčasný stav
médií. Oboznamuje účastníkov kurzu s typológiou médií, základnými pojmami, ktoré sú nevyhnutné k
ich popisu, výkladu, pochopeniu a hodnoteniu postavenia. Približuje poznatky o komunikácii medzi
organizáciou a jej kľúčovými cieľovými skupinami. Prináša informácie o komunikácii v krízovej
situácii, o komunikačných kanáloch, nástrojoch a zdrojoch. Frekventanti budú mať možnosť vyskúšať
si organizáciu tlačovej konferencie a simuláciu mediálnych výstupov.

Mgr. Vladimíra Benöcz

Do nášho tímu pribudla v roli personálneho stylistu a fyzioterapeuta.
Vo svete módy sa pohybuje od roku 2006, čo odštartovala účasť na finále Miss universe. Ďalej nasledovalo množstvo prehliadok a fashion show a ako pre väčšinu žien aj pre ňu je móda a dizajn súčasťou života.
 

Ponúka styling poradenstvo v oblasti:

  • dress code (biznis, casual, party, evening, free time,…)
  • líčenia
  • vizáže
Poradí vám aké farby vám pristanú podľa typológie vašej pleti, ktoré strihy zdokonalia vašu postavu, ktoré z cvikov ju pomôžu vyformovať, a pri ktorých vás už nebude bolieť chrbát.
Každá žena má v sebe ukrytú krásu, tak prečo ju neukázať…? 🙂
Štúdium:
2009 – 2.stupen vysokoškolského štúdia na Prešovskej Univerzite v odbore Fyzioterapia
2012 – špecializácia na SZU v Bratislave
2016 – doplnkové pedagogické štúdium na SZU v Bratislave
2019 – rigorózne štúdium na DTI
Ďalšie vzdelávania v cetifikovanych odborných kurzoch a workshopoch.
 
Pracovné pomery:
ako fyzioterapeut a učiteľ
2009 – SZŠ Kukučínova
2009 – REHAB s.r.o.
2010 – LF UPJŠ
2010 – UNLP
2011 – Červený kríž
2012 – Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

PaedDr. Martin Birkner, PhD.

  • pedagóg
  • vzdelávanie a výchova, Odbor školstva Prešov
  • kouč, lektor celoživotného vzdelávania, inštruktor MPC Prešov

Ďalšie vzdelanie:

2018: Študent PhD. po minimovej skúške na PF PU v Prešove. Názov dizertačnej práce: Efektívnosť koučovacieho prístupu pedagóga v súlade s učebnými štýlmi žiakov

2017: Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania

2016: Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

2015: Modul „Transformačné koučovanie“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2014: Modul „Koučovací rozhovor“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov. Akreditované MŠ SR

2013: Modul „Cesty ku koučovaniu“ Akadémia koučovania HQ Team, s.r.o., Prešov.
Akreditované MŠ SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *